فیزیولوژی دستگاه تنفس
فیزیولوژی دستگاه تنفس

فیزیولوژی دستگاه تنفس

فیزیولوژی دستگاه تنفس

 1. ۱٫ ‫تنفس‬ ‫دستگاه‬ ‫فیزیولوژی‬
 2. ‫از‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫برداشت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بافت‬ ‫اکسیژن‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫تنفس‬ ‫هدف‬ ‫انهاست‬.‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫تنفس‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬۴‫اصلی‬ ‫عملکرد‬ ‫کرد‬ ‫تقسیم‬: ۱٫‫ریوی‬ ‫تهویه‬(pulmonary ventilation):‫هوا‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫جریان‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ریه‬ ‫های‬ ‫ئول‬‫آلو‬ ‫و‬ ‫جو‬ ‫بین‬. ۲٫‫خون‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آلوئول‬ ‫بین‬ ‫اکسیدکربن‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫اکسیژن‬ ‫انتشار‬(‫خارجی‬ ‫تنفس‬) ۳٫‫های‬ ‫سلول‬ ‫به‬ ‫بدن‬ ‫مایعات‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫اکسیژن‬ ‫انتقال‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫بافتی‬(‫داخلی‬ ‫تنفس‬) ۴٫‫تنفس‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫تهویه‬ ‫تنطیم‬ ‫تنفس‬
 3. ۱٫‫خارجی‬ ‫تنفس‬ ۲٫‫داخلی‬ ‫تنفس‬ ۳٫‫سلولی‬ ‫تنفس‬ ‫تنفس‬ ‫انواع‬
 4. ‫هوا‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫تنفس‬(‫بازدم‬ ‫و‬ ‫دم‬)‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬.‫فرایند‬ ‫دم‬ ‫خارجی‬ ‫ای‬ ‫دنده‬ ‫بین‬ ‫عضالت‬ ‫و‬ ‫دیافراگم‬ ‫عضله‬ ‫کار‬ ‫مستلزم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فعالی‬ ‫است‬.‫حرکت‬ ‫خارجی‬ ‫ای‬ ‫دنده‬ ‫بین‬ ‫عضالت‬ ‫توسط‬ ‫جناغ‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دنده‬ ‫دم‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬.‫چرخند‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫سطلی‬ ‫دسته‬ ‫شبیه‬ ‫ها‬ ‫دنده‬.‫نی‬ ‫جناغ‬‫ز‬ ‫چرخد‬ ‫می‬ ‫جلو‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫تلمبه‬ ‫دسته‬ ‫مانند‬.‫منقبض‬ ‫دیافراگم‬ ‫حال‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫پایین‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫اید،به‬ ‫درمی‬ ‫مسطح‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬.‫این‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫اتساع‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫سینه‬ ‫قفسه‬ ‫بعد‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫عمل‬ ‫شود‬.‫ریه‬ ‫شدن‬ ‫پر‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫شوند،فضای‬ ‫می‬ ‫متسع‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬‫ها‬ ‫میابد‬ ‫کاهش‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫درون‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬.‫از‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫درون‬ ‫فشار‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫بدن‬ ‫خارج‬ ‫هوای‬ ‫فشار‬.‫راه‬ ‫بدن‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫به‬ ‫تنفسی‬ ‫مجرای‬ ‫چون‬ ‫ریه‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫فشار‬ ‫اختالف‬ ‫تا‬ ‫اورند‬ ‫می‬ ‫هجوم‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫دارد،لذا‬ ‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫ها‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫وارد‬ ‫،هوا‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬.‫تنفس‬ ‫هنگام‬ ‫و‬ ‫نردبانی‬ ‫نظیر‬ ‫عضالت‬ ‫سایر‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫دم‬ ‫عمل‬ ‫سنگین‬ ‫ورزش‬ ‫موقع‬ ‫در‬ ‫شدید‬ ‫ا‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬ ‫دنده‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫پذیرد،که‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫پستانی‬ ‫چنبری‬ ‫جناغی‬‫ز‬ ‫بیایند‬ ‫باال‬ ‫معمولی‬ ‫تنفس‬. ‫تنفس‬ ‫چگونگی‬:
 5.  ۱٫‫خارجی‬ ‫ای‬ ‫دنده‬ ‫بین‬ ‫عضله‬ ‫انقباض‬ ۲٫‫باال‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫بسمت‬ ‫ها‬ ‫دنده‬ ‫حرکت‬ ۳٫‫دیافراگم‬ ‫انقباض‬(‫پایین‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬) ۴٫‫سینه‬ ‫قفسه‬ ‫ابعاد‬ ‫افزایش‬ ۵٫‫ها‬ ‫ریه‬ ‫اتساع‬ ۶٫‫ریه‬ ‫درون‬ ‫فشار‬ ‫کاهش‬ ۷٫‫ها‬ ‫ریه‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫ورود‬ ‫دم‬ ‫فرایند‬
 6.  ۱٫‫کمری‬ ‫مربع‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫داخلی،پشتی‬ ‫ای‬ ‫دنده‬ ‫بین‬ ‫عضالت‬ ‫انقباض‬ ۲٫‫پایین‬ ‫بسمت‬ ‫ها‬ ‫دنده‬ ‫کشش‬ ۳٫‫شکمی‬ ‫عضالت‬ ‫انقباض‬ ۴٫‫شکم‬ ‫درون‬ ‫فشار‬ ‫افزایش‬ ۵٫‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫دیافراگم‬ ‫برگشت‬۶٫‫و‬ ‫پایین‬ ‫بسمت‬ ‫سینه‬ ‫قفسه‬ ‫کشش‬ ‫داخل‬ ‫فعال‬ ‫بازدم‬ ‫فرایند‬
 7.  ‫نارسایی‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫شناختن‬ ‫جهت‬ ‫مفیدی‬ ‫روش‬ ‫ریوی‬ ‫های‬ ‫حجم‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حجم‬ ‫این‬ ‫فراوانی‬ ‫پاتولوژیکی‬ ‫های‬ ‫حالت‬ ‫است،زیرادر‬ ‫تنفسی‬ ‫های‬ ‫میکند‬ ‫تغییر‬ ‫ها‬ ‫ان‬ ‫بین‬ ‫نسبت‬.‫هستند‬ ‫االستیکی‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫ریه‬‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫مستقیم‬ ‫نسبت‬ ‫فشار‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫حجم‬ ‫االستیکی،افزایش‬ ‫مجموعه‬. ‫اتساع‬ ‫شوند،قابیلیت‬ ‫می‬ ‫متسع‬ ‫جنب‬ ‫فضای‬ ‫منفی‬ ‫فشار‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ریه‬‫ریه‬ ‫میگویند‬ ‫کمپلیانس‬ ‫را‬ ‫ها‬.‫ح‬ ‫افزایش‬ ‫باشد،برای‬ ‫زیاد‬ ‫کمپلیانس‬ ‫چه‬ ‫هر‬‫ریه‬ ‫جم‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫کمتری‬ ‫منفی‬ ‫فشار‬. ‫کاهش‬ ‫ای،کمپلیانس‬ ‫حبابچه‬ ‫فیبروز‬ ‫مثل‬ ‫ریوی‬ ‫های‬ ‫بیماری‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫میکند‬ ‫تغییر‬ ‫ریوی‬ ‫های‬ ‫یافته،حجم‬.‫های‬ ‫حجم‬ ‫نمودن‬ ‫استاندارد‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫بیماران‬ ‫با‬ ‫سالم‬ ‫افراد‬ ‫مقایسه‬ ‫امکان‬ ‫ریوی‬. ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫جنس‬ ‫و‬ ‫بدن،سن‬ ‫قامت،وزن،سطح‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫های‬ ‫ریه‬ ‫اندازه‬. ‫ریوی‬ ‫های‬ ‫حجم‬
 8.  TV-‫جاری‬ ‫حجم‬(total volume:)‫شده‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫وارد‬ ‫عادی‬ ‫دم‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هوایی‬ ‫مقدار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫از‬ ‫عادی‬ ‫بازدم‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬.‫طبیعی‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫جاری‬ ‫حجم‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫تقریبا‬۵۰۰‫است‬ ‫لیتر‬ ‫میلی‬.‫افزایش‬ ‫ورزش‬ ‫مثل‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫حجم‬ ‫این‬ ‫میابد‬. -IRV‫دمی‬ ‫ذخیره‬ ‫حجم‬(inspiratory reserve volume:)‫که‬ ‫است‬ ‫هوایی‬ ‫مقدار‬ ‫عادی‬ ‫دم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫میتوان‬(‫طبیعی‬ ‫جاری‬ ‫حجم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬)‫وار‬ ‫عمیق‬ ‫دم‬ ‫یک‬ ‫با‬‫د‬ ‫نمود‬ ‫ها‬ ‫ریه‬.‫با‬ ‫برابر‬ ‫تقریبا‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬۳۰۰‫است‬ ‫لیتر‬ ‫میلی‬. -ERV‫بازدمی‬ ‫ذخیره‬ ‫حجم‬(expiratory reserve volume:)‫که‬ ‫است‬ ‫هوایی‬ ‫مقدار‬ ‫عادی‬ ‫بازدم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫میتوان‬(‫طبیعی‬ ‫جاری‬ ‫حجم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬)‫پر‬ ‫بازدم‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نمود‬ ‫خارج‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫از‬ ‫فشار‬.‫با‬ ‫برابر‬ ‫تقریبا‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬۱۱۰۰‫است‬ ‫لیتر‬ ‫میلی‬. -RV‫باقیمانده‬ ‫حجم‬(residual volume:)‫بازدم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هوایی‬ ‫مقدار‬ ‫باقیمیماند‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫در‬ ‫عمیق‬.‫است‬ ‫هوایی‬ ‫مقدار‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫حجم‬ ‫دیگر‬ ‫بعبارت‬‫که‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫خارج‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫از‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬.‫حدود‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬۱۲۰‫است‬ ‫لیتر‬ ‫میلی‬. ‫ریوی‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫حجم‬
 9. -IC‫دمی‬ ‫ظرفیت‬(inspiratory capacity:)‫را‬ ‫جاری‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫دمی‬ ‫ذخیره‬ ‫حجم‬ ‫مجموع‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫تقریبا‬ ‫آن‬ ‫گویند،مقدار‬ ‫دمی‬ ‫ظرفیت‬۳۵۰۰‫است‬ ‫لیتر‬ ‫میلی‬. -FRC‫عملی‬ ‫باقیمانده‬ ‫ظرفیت‬(fanctional residual capacity:)‫ذخیره‬ ‫حجم‬ ‫مجموع‬ ‫گویند‬ ‫عملی‬ ‫باقیمانده‬ ‫ظرفیت‬ ‫را‬ ‫باقیمانده‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫بازدمی‬.‫تقریب‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬‫با‬ ‫برابر‬ ‫ا‬ ۲۳۰۰‫است‬ ‫لیتر‬ ‫میلی‬. -VC‫حیاتی‬ ‫ظرفیت‬(vital capacity:)‫به‬ ‫جاری‬ ‫دمی،حجم‬ ‫ذخیره‬ ‫حجم‬ ‫مجموع‬ ‫است‬ ‫بازدمی‬ ‫ذخیره‬ ‫حجم‬ ‫اضافه‬.‫فرد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هوا‬ ‫از‬ ‫مقداری‬ ‫حداکثر‬ ‫میزان‬ ‫این‬ ‫ممکن‬ ‫حداکثر‬ ‫تا‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫خالی‬ ‫با‬ ‫ممکن‬ ‫حداکثر‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫حدود‬ ‫کند،که‬ ‫خارج‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫از‬ ‫میتواند‬۴۶۰۰‫است‬ ‫لیتر‬ ‫میلی‬. -‫ریه‬ ‫کلی‬ ‫ظرفیت‬(total lung capacity:)‫نیروی‬ ‫بیشترین‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫حجمی‬ ‫حداکثر‬ ‫شوند‬ ‫متسع‬ ‫میتوانند‬ ‫ها‬ ‫ممکن،ریه‬.‫حدود‬۵۰۰‫لیتر‬ ‫میلی‬.‫با‬ ‫است‬ ‫برابر‬ ‫میزان‬ ‫این‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫حجم‬ ‫اضافه‬ ‫به‬ ‫حیاتی‬ ‫ظرفیت‬ ml5800=1100+300+1200+500 ‫ریوی‬ ‫های‬ ‫ظرفیت‬
 10. ‫اسپیرومتری‬ ‫ساده‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫ریوی‬ ‫های‬ ‫ظرفیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حجم‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬.‫حج‬ ‫تعیین‬ ‫جهت‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫وسیله‬ ‫اسپیرومتری‬‫م‬ ‫است‬ ‫ریوی‬ ‫های‬.‫جاری،ذخیره‬ ‫حجم‬ ‫میتوان‬ ‫فقط‬ ‫اسپیرومتری‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫کرد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫حیاتی‬ ‫ظرفیت‬ ‫بازدمی،و‬ ‫دمی،ذخیره‬.‫مورد‬ ‫فرد‬ ‫زیرا‬ ‫خارج‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫هوای‬ ‫تمام‬ ‫نمیتواند‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫ازمایش‬ ‫کند‬.‫نیست‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫باقیمانده‬ ‫حجم‬ ‫بنابراین‬. ‫گرف‬ ‫قرار‬ ‫یکپدیگر‬ ‫داخل‬ ‫که‬ ‫معکوس‬ ‫استوانه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫اسپیرومتر‬‫اند‬ ‫ته‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫هستند،تشکیل‬ ‫اب‬ ‫محتوی‬ ‫و‬.‫او‬ ‫بینی‬ ‫که‬ ‫ازمایش‬ ‫مورد‬ ‫شخص‬ ‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫دستگاه‬ ‫جلوی‬ ‫است،در‬ ‫شده‬ ‫مسدود‬ ‫پنس‬ ‫توسط‬.‫حرکات‬ ‫حرکات‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫یکدیگر‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫استوانه‬ ‫حرکت‬ ‫باعث‬ ‫او‬ ‫تنفسی‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫رسم‬ ‫دیواری‬ ‫استوانه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫متحرک‬ ‫قلم‬ ‫توسط‬. ‫بدنی‬ ‫پلیتسموگراف‬ ‫ویا‬ ‫هلیوم‬ ‫گاز‬ ‫از‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫حجم‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬. ‫اسپیرومتر‬
 11.  ‫شود‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫ها‬ ‫ريه‬ ‫بیرون‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫ريوی‬ ‫تهويه‬.‫مقدار‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫در‬ ‫تنفس‬ ‫تعداد‬ ‫ضرب‬ ‫حاصل‬ ‫از‬ ‫دقیقه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تهويه‬ ‫هوای‬‫هوا‬ ‫آيد‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫تنفس‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫جاری‬. V = VT x f ‫ای‬ ‫حبابچه‬ ‫تهویه‬: ‫تهويه‬ ‫دارند‬ ‫شرکت‬ ‫گازی‬ ‫تبادل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫استنشاقی‬ ‫هوای‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫آن‬ ‫گويند‬ ‫ای‬ ‫حبابچه‬(.VA) ‫و‬ ‫ای‬ ‫تهويه‬ ‫مرده‬ ‫فضای‬ ‫جمع‬ ‫حاصل‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫دقیقه‬ ‫تهويه‬ ‫کل‬ ‫بنابراين‬ ‫آيد‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫ای‬ ‫حبابچه‬ ‫تهويه‬.‫ديگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬: V = VA + VD ‫ای‬ ‫حبابچه‬ ‫و‬ ‫ریوی‬ ‫تهویه‬
 12.  ‫غشاست‬ ‫سوی‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫گازی‬ ‫تبادل‬ ‫ریوی‬ ‫تهویه‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬.‫فشار‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫ثابت‬‫سهمی‬ ‫اکسیژن‬(Po2)،‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫سهمی‬ ‫فشار‬(Pco2)‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ‫طبیعی‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫خونن‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ریوی‬ ‫تهویه‬. ‫و‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫و‬ ‫اکسیژن‬ ‫سهمی‬ ‫فشار‬ ‫تعادل‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫حفظ‬PH‫مستلزم‬ ‫خون‬ ‫است‬ ‫تنفس‬ ‫و‬ ‫خون‬ ‫گردش‬ ‫دستگاه‬ ‫بین‬ ‫دقیق‬ ‫هماهنگی‬. ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ریوی‬ ‫تهویه‬ ‫ارادی‬ ‫غیر‬ ‫تنطیم‬ ‫توسط‬ ‫هماهنگی‬ ‫این‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬.
 13.  ۱‫راه‬ ‫مقاومت‬‫هوايي‬ ۲-‫فشار‬ ‫تغییرات‬‫هوا‬ ۳٫‫سطحی‬ ‫کشش‬ ‫ریه‬ ‫کمپیلیانس‬ ‫ریه‬ ‫همبند‬ ‫بافت‬ ‫ای‬ ‫حبابچه‬ ‫تهویه‬ ‫در‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬
 14.  ‫كمپلیانس‬ ‫را‬ ‫سینه‬ ‫قفسه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ريه‬ ‫اتساع‬ ‫قابلیت‬‫ياپذيرش‬‫ن‬ ‫می‬ ‫ريه‬‫كه‬ ‫امند‬ ‫حجم‬ ‫افزايش‬ ‫از‬ ‫عبارت‬‫ها‬ ‫ريه‬‫داخل‬ ‫در‬ ‫فشار‬ ‫افزايش‬ ‫واحد‬ ‫يك‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫آلوئولها‬. COMPLIANCE
 15.  ‫عبارت‬ ‫مقاومت‬‫از‬ ‫است‬‫گیری‬ ‫اندازه‬‫موجود‬ ‫موانع‬‫كل‬ ‫در‬ ‫گاز‬ ‫جریان‬ ‫برای‬ ‫هوایی‬ ‫راههای‬.‫عواملی‬‫مقاومت‬ ‫روی‬ ‫كه‬‫هوایی‬ ‫راه‬‫عبارتند‬ ‫گذارند‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫از‬:‫شكل،طول‬‫جریان‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ،‫هوایی‬ ‫راه‬ ‫قطر‬ ‫و‬. ‫از‬ ‫بیش‬ ‫غلظت‬ ‫با‬ ‫اکسیژن‬ ‫تجويز‬۲۱‫افزايش‬ ‫٪موجب‬‫اکسیژن‬ ‫فشارنسبی‬ ‫هوای‬‫افزايش‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آلوئولی‬‫اکسیژن‬ ‫انتشار‬‫ر‬ ‫کاپیلرهای‬ ‫داخل‬ ‫به‬‫يوی‬ ‫میشود‬.‫صعود‬‫اکسیژن‬ ‫نسبی‬ ‫فشار‬ ‫کاهش‬ ‫موجب‬ ‫ارتفاعات‬ ‫به‬‫هوای‬ ‫آلوئولی‬‫و‬ ‫اکسیژن‬ ‫انتشار‬ ‫کاهش‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬‫افت‬pao2‫میشود‬. ‫فشار‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫مقاومت‬
 16. ۱٫‫تنفسی‬ ‫عضالت‬:‫اند‬ ‫حرکتی‬ ‫های‬ ‫نرون‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬.‫خود‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫نرون‬ ‫این‬‫به‬ ‫تنفسی‬ ‫مراکز‬ ‫وسیله‬(‫بازدمی‬ ‫و‬ ‫دمی‬)‫میشوند،که‬ ‫تنظیم‬ ‫مغز‬ ‫ساقه‬ ‫در‬ ‫واقع‬‫از‬ ‫را‬ ‫تنفس‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫عمق‬ ‫تنفسی‬ ‫عضالت‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫های‬ ‫تکانه‬ ‫ارسال‬ ‫طریق‬ ‫میکند‬ ‫مشخص‬. ۲٫‫شیمیایی‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫توسط‬ ‫تنظیم‬:‫تغی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مغز‬ ‫حساس‬ ‫نواحی‬‫یرات‬ ‫مقدار‬CO2‫و‬H‫میدهند‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬.‫بدن‬ ‫در‬ ‫ماده‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫مقدار‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫عمق‬ ‫و‬ ‫آهنگ‬ ‫میشود‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫ارسال‬ ‫دم‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫عالئمی‬ ‫شود‬ ‫زیاد‬ ‫شود‬ ‫دفع‬ ‫بیشتری‬ ‫هیدروژن‬ ‫و‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫شودو‬ ‫زیاد‬ ‫تنفس‬. ۳٫‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫سهمی‬ ‫فشار‬:‫ب‬ ‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫طبیعی‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫وقتی‬‫اعث‬ ‫میشود‬ ‫کربنیک‬ ‫اسید‬ ‫تشکیل‬.‫هیدروژ‬ ‫یون‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تجزیه‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سپس‬‫ایجاد‬ ‫ن‬ ‫میکند‬.‫و‬ ‫شده‬ ‫اسیدی‬ ‫خون‬ ‫شود‬ ‫جمع‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫هیدروژن‬ ‫یون‬ ‫اگر‬PH‫کم‬ ‫میشود‬.‫افزایش‬ ‫بنابراین‬Pco2‫افزایش‬ ‫تنفس‬ ‫تا‬ ‫میکند‬ ‫تحریک‬ ‫را‬ ‫دمی‬ ‫مرکز‬ ‫یابد‬.‫ب‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫موقعیت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بدن‬ ‫تالش‬‫دن‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫دفع‬PH‫برساند‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫را‬. ‫تنفس‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬
 17.  ‫عصبی‬ ‫مکانیزم‬ ‫شو‬ ‫باعث‬ ‫میتوانند‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫و‬ ‫تنفسی‬ ‫مجاری‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫کششی‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬‫ند‬ ‫شو‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫اتاع‬ ‫مانع‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کوتاه‬ ‫را‬ ‫تنفس‬ ‫بازدمی‬ ‫مراکز‬ ‫که‬‫د‬.‫این‬ ‫هرنیگ‬ ‫بازتاب‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫واکنش‬-‫است‬ ‫معروف‬ ‫بروئر‬. ‫تنفس‬ ‫کنترل‬ ‫خالصه‬: ۱٫‫دم‬ ‫مرکز‬:‫مجموعه‬‫ن‬‫قرار‬ ‫النخاع‬ ‫بصل‬ ‫پشتی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دمی‬ ‫های‬ ‫رون‬ ‫دارند‬. ۲٫‫بازدم‬ ‫مرکز‬:‫شکمی‬ ‫ناحیه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بازدمی‬ ‫های‬ ‫نرون‬ ‫مجموعه‬-‫بصل‬ ‫جانبی‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫النخاع‬. ۳٫‫اوپنوستیک‬ ‫مرکز‬:‫مغزی‬ ‫پل‬ ‫تحتانی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬.‫ی‬ ‫طوالنی‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫های‬ ‫دم‬‫ا‬ ‫دم‬ ‫عمل‬ ‫تداوم‬ ۴٫‫پونوموتاکسیک‬ ‫مرکز‬:‫مغز‬ ‫پل‬ ‫فوقانی‬ ‫قسمت‬ ‫در‬-‫بازدم‬ ‫تحریک‬ ۵٫‫هرنیگ‬ ‫رفلکس‬-‫بروئر‬:‫دم‬ ‫مهار‬
 18. . ‫سهمی‬ ‫ریوی،فشار‬ ‫های‬ ‫مویرگ‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫حبابچه‬ ‫در‬ ‫گازی‬ ‫تبادالت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫میابد‬ ‫کاهش‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫سهمی‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫افزایش‬ ‫خون‬ ‫اکسیژن‬. ‫میشوند؟‬ ‫ترکیب‬ ‫خون‬ ‫با‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫یا‬ ‫اکسیژن‬ ‫چگونه‬ ‫اما‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫حبابچه‬ ‫مجاورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ریوی‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫اکسیژن‬ ‫سهمی‬ ‫فشار‬ ‫میابد‬ ‫افزایش‬: ۱٫‫هموگلوبین‬ ‫با‬ ‫ترکیب‬۹۸-۹۷٪ ۲٫‫پالسما‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫حل‬ ‫وسیله‬ ‫به‬۳-۲٪ ‫اکسیژن‬ ‫انتقال‬
 19.  ‫است‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫متکی‬ ‫هم‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫انتقال‬.‫اکس‬ ‫دی‬ ‫ها‬ ‫بافت‬ ‫وقتی‬‫ید‬ ‫به‬ ‫گازها‬ ‫میکنند،این‬ ‫ازاد‬ ‫را‬ ‫کربن‬۳‫میشوند‬ ‫حمل‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫شکل‬: ۱٫‫پالسما‬ ‫در‬ ‫محلول‬ ۲٫‫به‬ ‫کربنیک‬ ‫اسید‬ ‫تجزیه‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کربنات‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫یون‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫دست‬ ‫ایند‬ ‫می‬. ۳٫‫هموگلوبین‬ ‫با‬ ‫پیوند‬(‫کربامینوهموگلوبین‬) ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫انتقال‬
 20.  ‫میشوند‬ ‫ازاد‬ ‫ها‬ ‫بافت‬ ‫توسط‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫از‬ ‫بخشی‬.‫بصور‬ ‫پالسما‬ ‫در‬‫ت‬ ‫ایند‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫محلول‬.‫حدود‬ ‫در‬ ‫یعنی‬ ‫کمی‬ ‫بسیار‬ ‫مقدار‬ ‫ولی‬۱۰‫طریق‬ ‫این‬ ‫٪به‬ ‫میشوند‬ ‫حمل‬.‫سهمی‬ ‫فشار‬ ‫جاییکه‬ ‫در‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬Pco2،‫باشد‬ ‫پایین‬ ‫میشود‬ ‫خارج‬ ‫محلول‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫مانند‬.‫به‬ ‫مویرگ‬ ‫از‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫ها‬ ‫زیه‬ ‫از‬ ‫بازدم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫میشود‬ ‫منتشر‬ ‫حبابچه‬ ‫داخل‬. ‫پالسما‬ ‫در‬ ‫محلول‬
 21.  ‫میشود‬ ‫حمل‬ ‫کربنات‬ ‫بی‬ ‫یون‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫اعظم‬ ‫قسمت‬.۹۰‫تا‬ ۷۰‫میشود‬ ‫حمل‬ ‫خون‬ ‫در‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ٪.‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬‫با‬ ‫کربنیک‬ ‫اسید‬ ‫تشکیل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ترکیب‬ ‫اب‬(H2CO2)‫دهد‬ ‫می‬.‫اسید‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تجزیه‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ناپایدار‬.‫شده‬ ‫ازاد‬ ‫هیدروژن‬ ‫یون‬ ‫که‬ ‫بطوری‬ ‫میشود‬ ‫تشکیل‬ ‫کربنات‬ ‫بی‬ ‫یون‬ ‫و‬. CO2 + H2O H2CO3 H + HCO3 ‫کربنات‬ ‫بی‬ ‫یون‬
 22.  ‫میشود‬ ‫حمل‬ ‫نیز‬ ‫همگلوبی‬ ‫با‬ ‫پیوند‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬. ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫هموگلوبین‬ ‫و‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫پیوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ترکیبی‬ ‫میشود‬ ‫نامیده‬ ‫کربامینوهموگلوبین‬.‫شد‬ ‫گرفته‬ ‫انجا‬ ‫از‬ ‫ترکیب‬ ‫این‬ ‫نام‬‫دی‬ ‫که‬ ‫ه‬ ‫گلوب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هموگلوبین‬ ‫ملکول‬ ‫امینه‬ ‫های‬ ‫اسید‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬‫قرار‬ ‫ین‬ ‫دارد،میپیوندد‬.‫پیوستن‬CO2‫از‬ ‫اکسیژن‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫هموگلوبین‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫سهمی‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫هموگلوبین‬.‫که‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ ‫ش‬ ‫جدا‬ ‫هموگلوبین‬ ‫از‬ ‫براحتی‬ ،‫است‬ ‫پایین‬ ‫کربن‬ ‫اکسید‬ ‫دی‬ ‫سهمی‬ ‫فشار‬‫ده‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫ها‬ ‫ریه‬ ‫از‬ ‫بازدم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حبابچه‬ ‫وارد‬ ‫و‬. ‫کربامینوهموگلوبی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*